praca nakładcza

Z chwilą, kiedy kontrolerzy ZU

S przyjdą do twojej firmy sprawdzać twoją umowę o pracę nakładczą, proszę pamiętać o jednym- jeżeli przychodzi kontroler i kontroluje twoją firmę, przedsiębiorstwo, działalność gospodarczą i żąda od ciebie umów o pracę nakładczą- proszę Państwa, nie wolno im takich umów na pracę nakładczą wydawać, dlatego że taką kontrolę powinni przeprowadzić u twojego pracodawcy i takiego upoważnienia do kontroli ciebie, zwyczajnie nie mają. Na pewno program rentowy nie ma wpisanej takiej możliwości, by kontrolować twoją i pracodawcy umowę o pracę nakładczą w sytuacji, gdy nie dotyczy to twojego przedsiębiorstwa.

Kontrolerzy ZUS mając upoważnienie do kontroli, mogą przeprowadzić tylko kontrolę w obrębie prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej, a więc czy zgłoszenie zostało prawidłowo zrobione do ZUS, czy prawidłowo zostały obliczone i odprowadzone składki? Wszelkie inne czynności, których chciałby się dopuścić kontroler ZUS, które nie wynikają z upoważnienia, jest naruszeniem postępowania administracyjnego. Natomiast jeżeli kontrolerzy przychodzą do pracodawcy i żądają wydania akt pracowniczych, w żadnym wypadku takich akt pracowniczych proszę im nie udostępniać, gdyż tego również nie ma w upoważnieniu do kontroli.

praca nakładcza

Kontrolujący może jedynie sprawdzić listy płacy, karty płacy, sprawdzić, czy składki zostały prawidłowo naliczone i czy zostały w sposób prawidłowy odprowadzone do ZUS. Jeżeli dostaniemy do domu pismo, iż ZUS wszczyna postępowanie o ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę nakładczą- proszę bezwzględnie powoływać się na artykuł 61 paragraf 2 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i nie wyrażać zgody na wszczynanie postępowania bez naszej zgody i bez naszego żądania.

Często ludzie nie wiedzą- co to praca nakładcza.

Tego typu praca realizowana jest na bazie umowy o pracę nakładczą. Nie jest to jednak klasyczna umowa o pracę, jaka jest podpisywana przez pracowników w zakładzie pracodawcy. Praca nakładcza przynosi profity jednakowo pracownikowi oraz pracodawcy. ZUS nie jest uprawniony, by samodzielnie ingerować w umowę cywilno- prawną, gdyż nie jest stroną umowy cywilno- prawnej, pomimo że z tej umowy wynikają obowiązki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i wypłaty świadczeń. W następnej kolejności ZUS prawdopodobnie nam odpisze, że jest uprawniony, że może itp. W następnej kolejności otrzymamy decyzję, że nie podlegamy ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zawarcia umowy o pracy nakładczą. Pod żadnym pozorem nie należy dać się wprowadzić w błąd, podpuścić nawet przez pracodawcę, aby odwołać się do sądu.

Odwołanie się do sądu powoduje to, iż otwieramy drogę dla ZUS, do tego by udowodnił nam, że nie istniał stosunek ubezpieczenia społecznego pomiędzy nami a naszym pracodawcą. To wynika wprost z wokandy. Musimy pamiętać o jednym- my byliśmy pracownikami i nasze ubezpieczenie społeczne wynika wprost z ustawy, to jest obowiązek i ustalenie nastąpiło z chwilą zgłoszenia nas przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego i wykonania pierwszej czynności dla pracodawcy, chociażby ta czynność była wyliczona na jedną złotówkę. Praca nakładcza to także praca chałupnicza, wykonywana na warunkach umowy o pracę nakładczą, zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tego typu umowa musi określać rodzaj umowy, termin początku pracy, zasady wynagradzania i rodzaj pracy. Jak już zauważono, porozumienie o pracę nakładczą musi uściślać zasady wynagradzania chałupnika.

co to praca nakładcza

Porozumienie musi definiować minimalną miesięczną ilość pracy, której realizacja należy do obowiązków chałupnika. Co najmniej powinno być tak określone, aby wynagrodzenie uzyskiwane przez chałupnika przekonywało otrzymanie przez niego miesięcznie co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia. Jest to ważne, przez wzgląd na uzyskiwanie w takiej wysokości wynagrodzenia- pozwala na zachowanie uprawnień pracowniczych takich jak np. prawo do urlopu. Umowa o pracę nakładczą może być zawarta na czas próbny, określony oraz wykonywania określonej pracy lub na czas nieokreślony.

Praca nakładcza wykonywana jest na ogół w domu wykonawcy. Praca nakładcza wykonywana jest głównie w domu realizatora. Nie eliminuje to jednak chałupnika od utrzymania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma on powinność poszerzać swoją wiedzę z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto jest zobowiązany do dbania o właściwy stan maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu dostarczonego poprzez nakładcę i utrzymywania ładu miejscu wykonywania pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here