Każdy przed podjęciem pracy zastanawia się czego dotyczą przepisy prawa pracy. W Polsce obowiązuje Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 roku, który od tamtego czasu był wielokrotnie modyfikowany. Aktualnie zawiera 15 działów, które określają zasady dotyczące urlopów, zatrudnienia, czasu pracy, odpowiedzialności materialnej, wynagrodzenia. Obecne przepisy zawarte w Kodeksie pracy uchwalają zasadę prawa do pracy, a nie ustanawiają zasady obowiązku pracy. Państwo ma prawo określić minimalną wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę, którą ustala Minister Pracy.

Kolejną, ważną zasadą jest swoboda pracy, czyli każdy ma prawo swobodnie wybrać pracę. W ustawie są zawarte sporadyczne przypadki, kiedy danej osobie można zabronić wykonywanie zawodu. Ważnym elementem jest stosunek pracy, a także ustalenie wynagrodzenia i warunków pracy, które wymagają zgodnego oświadczenia woli pracownika, a także pracodawcy. Zatem jeśli obie strony nie są zgodne stosunek pracy nie powstanie. Swoboda pracy oznacza ponadto możliwość rozwiązania stosunku pracy.

Trzecią zasadą jest obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych nie tylko przez władze publiczne, ale również przez pracodawcę. Wyróżnia się również tak zwaną godność pracowniczą, której naruszenie występuje już przy obeldze słownej.

Natomiast w artykule 16 kodeksu pracy jest mowa o tym, że pracodawca ma obowiązek, stosownie do swych możliwości oraz warunków finansowych zaspokajać kulturalne, bytowe i socjalne potrzeby swoich pracowników. Ten obowiązek nie ma charakteru bezwzględnego, a jego realizacja zależy od budżetu.

Każdy pracodawca jest ponadto zobowiązany ułatwić podniesienie kwalifikacji przez pracownika o czym mowa jest w artykule 17 Kodeksu Pracy. Zasady wykonania tego obowiązku są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 roku.

Jedną z fundamentalnych zasad jest zasada równouprawnienia, która dotyczy przede wszystkim równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, oraz aby pracownicy którzy wykonują jednakowe obowiązki i posiadają takie same stanowisko, posiadali równe prawa. Jednak nie należy mylić dyskryminacji ze zwykłym nierównym traktowaniem.

Przepisy prawa wskazują, że jakakolwiek dyskryminacja w miejscu pracy czy to ze względu na niepełnosprawność, wiek, rasę, religię, płeć, orientację seksualną, poglądy polityczne, a nawet ze względu na zatrudnienie w niepełnym czy też pełnym wymiarze godzin lub też na czas nieokreślony lub określony jest niedozwolone. W odróżnieniu od nierównego traktowania, dyskryminacja przejawia się gorszym traktowaniem pracownika ze względu na jakąś określoną cechę na przykład poglądy, płeć, wiek itp.

Ważnym elementem Kodeksu pracy są prawa określające określające obowiązki pracownika, jednym z nich jest sumienne i staranne wykonywanie pracy. Innym ważnym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów pożarowych, przepisów BHP, regulaminu pracy czy też dbać o dobro firmy, a także zachowanie poufnych informacji w tajemnicy, by nie narazić pracodawcy na szkodę.

Każdy pracownik ma prawo do sprawiedliwej zapłaty za wykonaną pracę. W dziale III Kodeksu pracy znajdują się przepisy dotyczące przychodów w czasie choroby, pensji, czy też odprawy pośmiertnej, której wysokość jest uzależniona od ilości przepracowanych lat, a także określa komu z rodziny ona przysługuje. Pracownikowi przysługuje również wypłata wynagrodzenia dokonywana przynajmniej jeden raz w miesiącu, w określonym terminie.

Kolejnym prawem pracownika jest prawo do wypoczynku, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego. W zależności od ilości przepracowanych lat pracownikowi przysługuje różna ilość dni urlopu, jeśli jest to mniej niż 10 lat przysługuje mu tylko 20 dni, natomiast jeśli posiada co najmniej 10 letni staż to przysługuje mu 26 dni w ciągu roku.

W dziale dziesiątym zawarte są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kwestia maszyn. Pracodawca jest zobowiązany by zapewnić pracownikom higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Pracodawca jest zobowiązany również do przeszkolenia pracownika z przepisów BHP, a w niektórych zawodach takich jak na przykład pilarz, zaopatrzenia w specjalistyczną odzież ochroną.

Jednym z ważniejszych działów Kodeksu pracy jest dział trzynasty, ponieważ w nim są zawarte artykuły, które mówią o przypadkach gdy pracodawca czy też osoba, która działała w jego imieniu narusza przepisy względem praw pracownika, jest zmuszona do zapłaty kary pieniężnej, dzięki czemu jest on prawnie chroniony.

[Głosów:2    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here