Należyta staranność podatnika VAT

Gdy Urząd Skarbowy uznaje daną transakcję za przestępstwo skarbowe, czynnikiem decydującym o odliczeniu podatku VAT naliczonego jest dochowanie należytej staranności przez podatnika VAT. Mowa zwłaszcza o sytuacji, gdy nie doszło do uiszczenia naliczonego podatku VAT. Wtedy też wspomniany organ ocenia, czy – jako strona transakcji – dochowaliśmy należytej staranności.

Należyta staranność podatnika VAT – co to takiego?

Należyta staranność podatnika VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została ona przedstawiona w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Wspomniany dokument skierowany jest nie tyle do przedsiębiorców, ile do urzędników oceniających czy dany podatnik dochował należytej staranności w zakresie podatku VAT. Wyróżnia on dwa etapy, na których ma miejsce ocena dochowania należytej staranności. Mowa o etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem oraz etapie kontynuacji współpracy. Oba etapy podzielone zostały według kryteriów formalnych oraz transakcyjnych.

Etap rozpoczęcia współpracy

Kryteria formalne:

 • potwierdzenie obecności bądź jej braku w KRS lub CEIDG
 • potwierdzenie rejestracji bądź jej braku jako czynny podatnik VAT
 • sprawdzenie obecności w wykazie podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT
 • sprawdzenie posiadania i przedstawienia niezbędnych koncesji oraz zezwoleń
 • sprawdzenie umocowania reprezentantów kontrahenta lub pełnomocnictw udzielonych przez wyżej wymienione osoby

Kryteria transakcyjne:

 • brak ryzyka przeprowadzanych transakcji;
 • zapłata w formie gotówki przy transakcjach powyżej 15 000 zł
 • uiszczenie należności na dwa różne rachunki bankowe
 • brak uzasadnienia dla ceny odbiegającej od ceny rynkowej
 • zakup towarów odmiennych od tych przyjętych dla branży kontrahenta
 • kontakt z kontrahentem niewłaściwy dla transakcji
 • brak oznak prowadzenia działalności w siedzibie kontrahenta
 • brak uzasadnienia ekonomicznego dla skrócenia terminu płatności
 • nietypowe dla branży warunki transakcji
 • towary niezgodne z wymogami jakościowymi
 • zbyt niski kapitał zakładowy
 • brak zaplecza organizacyjno – technicznego odpowiedniego dla skali działalności
 • brak strony www bądź social mediów

Etap kontynuacji  współpracy

Kryteria formalne:

 • systematyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT
 • systematyczne sprawdzanie niezbędnych koncesji oraz zezwoleń
 • kontrola ważności umocowania do działania w imieniu kontrahenta
 • sprawdzanie obecności w wykazie podmiotów wykreślonych z rejestru jako podatnicy VAT

Kryteria transakcyjne:

 • zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego;
 • w przypadku transakcji, której wartość przekracza 15000 zł płatność gotówką lub obniżenie ceny
 • uiszczenie należności za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności)
 • cena towaru znacząco odbiegająca od ceny rynkowej – bez ekonomicznego uzasadnienia
 • zawarcie transakcji na warunkach odbiegających powszechnie przyjętych w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu
 • skrócony termin płatności za towar (bez ekonomicznego uzasadnienia)
 • zawarcie transakcji na warunkach odbiegających od powszechnie przyjętych w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu
 • kontrahent dostarcza towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawnych
 • brak pisemnego udokumentowania zawarcia transakcji
 • brak uzasadnienia przez kontrahenta zmiany sposobu transportu towaru

Jak widać dochowanie należytej staranności stanowi niezwykle istotną kwestię w kontekście zawierania transakcji. W celu weryfikacji kontrahenta zakresie przesłanek formalnych warto skorzystać z programu Czynny Podatnik VAT od firmy Hogart. Wspomniane narzędzie znajdzie swoje zastosowanie zarówno na etapie rozpoczęcia współpracy, jak i po jej rozpoczęciu. Możliwości programu:

 • Sprawdzanie statusu podatnika
 • Pełna historia weryfikacji z każdego dnia
 • Automatyczne monitorowanie zmian statusu podatnika
 • Sprawdzenie statusu podatników w pliku JPK_VAT przed wysłaniem
 • Nieograniczona ilość NIP-ów podczas jednorazowej weryfikacji
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here